Srpsko-hrvatski (Serbo-Croatian)

OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 315-634-1100.


Discrimination is Against the Law

Hospice of Central New York pridržava se važećih saveznih zakona o građanskim pravima i ne pravi diskriminaciju po osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola. Hospice of Central New York ne isključuje ljudi niti ih tretira drugačije zbog njihove rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola.

Hospice of Central New York:

• Pruža besplatnu pomoć i usluge osobama sa invaliditetom kako bi komunicirali efikasno s nama, poput:

○ kvalifikovanih tumača za znakovni jezik

○ pisanih informacija u drugim formatima (veća slova štampanih materijala, audio format, dostupni elektronski i drugi formati)
• Pruža besplatne jezičke usluge osobama čiji maternji jezik nije engleski, poput:

○ kvalifikovanih jezičkih tumača

○ informacija napisanih na drugim jezicima
Ako su vam potrebne ove usluge, kontaktirajte Civil Rights Coordinator Ako mislite da vam Hospice of Central New York nije pružio ove usluge ili ste bili izloženi

diskriminaciji na neki drugi način po osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola, možete podnijeti prigovor sljedećoj ustanovi: Civil Rights Coordinator, 990 Seventh North Street, Liverpool, NY 13088, Tel-315-634-1100, Fax-315-634-1111, E-mail-info@hospicecny.org. Prigovor možete podnijeti lično, poštom, faksom ili elektronskom poštom. Ako vam je potrebna pomoć za podnošenje prigovora, Civil Rights Coordinator je dostupan da vam pomogne.

Takođe možete podnijeti žalbu u vezi građanskih prava ministarstvu U.S. Department of Health and Human Services (Ministarstvo zdravlja i socijalnih usluga), Office for Civil Rights

(Služba za građanska prava) elektronski preko Office for Civil Rights Complaint Portal, dostupnog na https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ili poštom ili telefonom na: U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD – Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom) Obrasci žalbe dostupni su na http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


 

Hospice of Central New York pridržava se važećih saveznih zakona o građanskim pravima i ne pravi diskriminaciju po osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola.