Kreyòl Ayisyen (French Creole)

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-315-634-1100.


Hospice of Central New York konfòm ak lwa sou dwa sivil Federal ki aplikab yo e li pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks. Hospice of Central New York pa ekskli moun oswa trete yo nan fason ki diferan akoz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks yo.

Hospice of Central New York:

• Bay èd ak sèvis gratis pou moun ki andikape pou yo kominike avèk nou nan fason ki efikas, tankou:

○ Enèprèt langaj siy ki kalifye

○ Enfòmasyon ekri nan lòt fòma (gwo lèt, odyo, fòma elektwonik ki aksesib, lòt fòma)

• Bay sèvis lang gratis a moun lang prensipal yo pa Anglè, tankou:

○ Enèprèt kalifye

○ Enfòmasyon ki ekri nan lòt lang
Si w bezwen sèvis sa yo, kontakte Civil Rights Coordinator
Si w kwè Hospice of Central New York pa t bay sèvis sa yo oswa te fè diskriminasyon nan

yon lòt fason sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks, ou ka depoze yon plent nan:Civil Rights Coordinator, Hospice of Central New York, 990 Seventh North Street, Liverpool, NY 13088, Tel-315-634-1100, Fax-315-634-1111, Email- info@hospicecny.org. Ou ka depoze yon plent an pèsòn oswa pa lapòs, pa faks oswa pa imel. Si w bezwen èd pou w depoze yon plent Civil Rights Coordinator disponib pou ede w.

Ou ka depoze yon plentpoudwasiviltou nan U.S. Department of Health and Human Services, (Ministè Sèvis Sante ak Imen Ameriken), Office for Civil Rights (Biwo Dwa Sivil) atravè Office for Civil Rights Portal, pa mwayenelektwonikkidisponib nan https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oswa pa lapòs oswa:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Fòmilè pouplent yo disponib nan http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


 

Hospice of Central New York konfòm aklwasoudwasivil Federal ki aplikab yo e li pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, peyiorijin, laj, enfimiteoswa sèks.