אידיש (Yiddish)

 אויפמערקזאם: אויב איר רעדט אידיש, זענען פארהאן פאר אייך שפראך הילף  סערוויסעס פריי פון אפצאל. רופט 315-634-1100


Discrimination is Against the Law

Hospice Of Central New York קומט נאך די גילטיגע פעדעראלע ציווילע רעכטן געזעצן און דיסקרימינירט נישט אויפן באזיס פון ראסע, קאליר, נאציאנאלן אפשטאם, עלטער, דיסאביליטי, אדער געשלעכט.

Hospice of Central New York

• שטעלט צו אומזיסטע געהילפן און סערוויסעס פאר מענטשן מיט דיסאביליטיס כדי צו קאמוניקירן מיט אונז גרינגערהייט, אזוי ווי:

o קוואליפיצירטע שטום לשון דאלמעטשערס

o שריפטליכע אינפארמאציע אין אנדערע פארמאטן )גרויסע דרוק, אוידיא, עלעקטראנישע פארמאטן,

אנדערע פארמאטן(

• שטעלט צו אומזיסטע שפראך סערוויסעס פאר מענטשן וועמענס הויפט שפראך איז נישט ענגליש, אזוי ווי:

o קוואליפיצירטע דאלמעטשערס

o אינפארמאציע געשריבן אין אנדערע שפראכן

אויב דארפט איר די סערוויסעס, פארבינדט זיך מיט Civil Rights Coordinator אויב איר גלויבט אז Hospice of Central New Yorkהאט פארפעלט צוצושטעלן די סערוויסעס אדער האט דיסקרימינירט אויף אן אנדערן וועג אויפן באזיס פון ראסע, קאליר, נאציאנאלן אפשטאם, עלטער, דיסאביליטי, אדער געשלעכט, קענט איר איינגעבן א קלאגע ביי:

 Civil Rights Coordinator, 990 Seventh North Street, Liverpool, NY 13088, Office-315-634-1100, Fax-315-1111, E-mail-info@hospicecny.org.

קלאגע פערזענליך אדער דורך פאסט, פאקס אדער אימעיל. אויב איר דארפט הילף מיטן איינגעבן א קלאגע, איז  Civil Rights Coordinator גרייט אייך צו העלפן.

איר קענט אויך אריינגעבן א קלאגע מיט די U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil U.S.), Rights יו.עס. דעפארטמענט אוו העלטה און היומען סערוויסעס, אפיס פאר סיוויל רייטס-יו.עס. דעפארטמענט פון גענונט און געזעלשאפט סערוויסעס, אפיס פון ציווילע רעכטן(, עלעקטראניש דורך די Office for Civil Rights Complaint Portal , וואס איז דא אויף https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf אדער דורך פאסט אדער טעלעפאן אויף:

U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

קלאגע פארעמס זענען גרייט אויף http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


 פעדעראלע ציווילע רעכטן געזעצן און דיסקרימינירט נישט אויפן באזיס פוןHospice of Central New York

ראסע, קאליר, נאציאנאלע אפשטאם, דיסאביליטי, אדער געשלעכט.