λληνικά (Greek)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 315-634-1100.


Η Hospice of Central New York συμμορφώνεται με τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς νόμους για τα ατομικά δικαιώματα και δεν προβαίνει σε διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία ή το φύλο. Η [Name of covered entity] δεν αποκλείει άτομα ή τα μεταχειρίζεται διαφορετικά εξαιτίας της φυλής, του χρώματος, της εθνικής καταγωγής, της ηλικίας, της αναπηρίας ή του φύλου τους.

Η Hospice of Central New York:

• Παρέχει δωρεάν βοηθήματα και υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία για να επικοινωνούν αποτελεσματικά μαζί μας, όπως:

○ Ειδικευμένους διερμηνείς νοηματικής γλώσσας

○ Γραπτές πληροφορίες σε διαφορετική μορφή (μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, ηχητικό υλικό, προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή, άλλες μορφές)
• Παρέχει δωρεάν γλωσσικές υπηρεσίες σε άτομα των οποίων η κύρια γλώσσα δεν είναι τα

αγγλικά, όπως:
○ Ειδικευμένους διερμηνείς

○ Πληροφορίες γραμμένες σε άλλες γλώσσες
Αν χρειάζεστε αυτές τις υπηρεσίες, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο Civil Rights Coordinator
Αν πιστεύετε ότι η Hospice of Central New York δεν κατάφερε να σας παράσχει αυτές τις υπηρεσίες

ή προέβη σε διακρίσεις με οποιονδήποτε τρόπο με βάση τη φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία ή το φύλο μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας στον αρμόδιο: Civil Rights Coordinator, Hospice of Central New York, 990 Seventh North Street, Liverpool, NY 13088, Tel-315-634-1100, Fax-315-634-1111, Email- info@hospicecny.org. Μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας αυτοπροσώπως ή μέσω

ταχυδρομικής επιστολής, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν χρειάζεστε βοήθεια με την υποβολή της καταγγελίας, ο αρμόδιος Civil Rights Coordinator βρίσκεται στη διάθεσή σας.

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία περί παραβίασης των ατομικών δικαιωμάτων στο Office for Civil Rights (Γραφείο Ατομικών Δικαιωμάτων) του U.S. Department of Health and Human Services (Αμερικανική Υπηρεσία Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών), ηλεκτρονικά μέσω του Office for Civil Rights Complaint Portal στο https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ή μέσω ταχυδρομικής επιστολής ή τηλεφωνικά στο:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Τα έντυπα καταγγελιών είναι διαθέσιμα στο http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Η Hospice of Central New York συμμορφώνεται με τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς νόμους για τα ατομικά δικαιώματα και δεν προβαίνει σε διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία ή το φύλο.