Українська (Ukrainian)

УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером 315-634-1100.


Discrimination is Against the Law

Hospice of  Central New York дотримується чинних федеральних законів про цивільні права і не допускає дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, національного походження, віку, інвалідності чи статі. [Name of covered entity] не відрізняє людей і не ставиться до них по-різному через їх расу, колір шкіри, національне походження, вік, інвалідність чи стать.

Hospice of Central New York:

• Для ефективної взаємодії надає безкоштовну допомогу та послуги людям з обмеженими можливостями, а саме:

○ послуги кваліфікованих сурдоперекладачів;

○ письмову інформацію в інших форматах (великий шрифт, аудіо, доступні електронні формати, інші формати).
• Надає безкоштовні послуги перекладу людям, для яких англійська не є основною мовою, а саме:

чином дискримінували вас за ознакою раси, кольору шкіри, національного походження, віку, інвалідності чи статі, ви можете подати скаргу: Civil Rights Coordinator, Hospice of Central New York, 990 Seventh North Street, Liverpool, NY 13088, Tel-315-634-1100, Fax-315-634-1111, Email- info@hospicecny.org.. Ви можете подати скаргу особисто, відправити її поштою, факсом чи електронною поштою. Якщо вам потрібна допомога із поданням скарги, зверніться до Civil Rights Coordinator.

○ послуги кваліфікованих перекладачів;

○ письмову інформацію іншими мовами.
Якщо вам потрібні такі послуги, зверніться до Civil Rights Coordinator.
Якщо ви вважаєте, що у Hospice of Central New York вам не надали таких послуг або іншим

Ви також можете подати скаргу про порушення громадянських прав до .S. Department of Health and Human Services (Міністерства США з питань охорони здоров’я та соціальних служб), Office for Civil Rights (Управління з цивільних прав), в електронному вигляді через Office for Civil Rights Complaint Portal, доступний за посиланням https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, поштою чи по телефону:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Форми для подання скарг доступні за посиланням: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Hospice of Central New York дотримується чинних федеральних законів про цивільні права і не допускає дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, національного походження, віку, інвалідності чи статі.